------

 

TeSA已經開設了10屆的GA班

培養超過300位業界GA高手

你怎能落於人後?

 

立刻報名

 

台北

 

台北【解題王親授】7月平日班-GA15小時假日全修班

熱烈報名中

 

 

 

 

台北

 

台北【解題王親授】6月平日班-GA12小時平日全修班

報名已截止 

 

 

高雄

 

高雄【解題王親授】6月假日班-GA15小時假日全修班

 

報名已截止